Xin hỏi: Vợ chồng tôi chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn, tài sản chung có một căn chung cư, một chiếc ô tô và một khoản nợ chung 200 triệu. Do không thể thoả thuận vì không thống nhất được tỉ lệ chia nên chúng tôi phải nhờ đến Toà án. Vậy Toà án sẽ căn cứ vào đâu để quyết định tỷ lệ chia tài sản. Bên cạnh đó, vợ tôi đã mang tất cả người con và bỏ đi biệt tích không thể liên lạc được. Vậy tôi làm cách nào để ly hôn được? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, cụ thể như sau:
Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:
– “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.
– “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.
– “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.
– “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.
Đối với trường hợp vợ bạn đã bỏ đi biệt tích, không liên hệ được tính đến thời điểm hiện tại nếu đủ hai năm, thì bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích quy định tại Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và giải quyết ly hôn theo quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
Trong trường hợp thời hạn vợ bạn bỏ đi không liên hệ được chưa đủ hai năm thì bạn cần phải xác định được nơi cư trú của vợ bạn thì bạn mới có thể tiến hành thủ tục ly hôn.

By Tâm

0972810901