Môi giới hối lộ là hình thức trung gian giúp việc xác lập và thỏa thuận việc người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc có lợi cho người đưa hối lộ và theo sự ủy nhiệm của người đưa hối lộ chuyển tiền, của hối lộ cho người nhận. Vậy, tội môi giới hối lộ được pháp luật quy định như thế nào? 

Hiện nay, ở nước ta, các tội phạm liên quan đến việc đưa hối lộ, nhân hối lộ hay mô giới hối lộ ngày càng phổ biến với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Hối lộ là hành vi rất khó phát hiện, xử lý và truy cứu trách nhiệm. Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống hối lộ hay giáo dục, răn đe, ngăn chặn người phạm tội và các chủ thể khác thực hiện hành vi phạm tội, pháp luật đã quy định các chế tài hình sự xử lý đối với người thực hiện các hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, có nhiều người không hiểu rõ các quy định pháp luật hay vì mục đích trục lợi cho bản thân, các cá nhân đã thực hiện các hành vi phạm tội liên quan đến hối lộ.

Tội môi giới hối hộ được quy định tại Điều 365 Bộ luật hình sự 2015.

Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.”

Theo đó, môi giới hối lộ, được hiểu là hành vi làm trung gian tạo điều kiện để bên đưa hối lộ và bên nhận hối lộ (có thể theo yêu cầu của bên đưa hối lệ hoặc bên nhận hối lộ) thỏa thuận việc đưa và nhận hối lộ. Người mô giới hối lộ có hành vi cố ý giới thiệu hoặc giúp cho bên đưa hối lộ và bên nhận hối lộ gặp nhau để thỏa thuận việc hối lộ (như chọn địa điểm, thời gian, chuyển lời đề nghị, yêu cầu… giữa hai bên), kể cả chuyển hoặc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho bên đưa hối lộ hoặc bên nhận hối lộ. Thời điểm hoàn thành tội môi giới hối lộ được tính từ thời điểm bên nhận hối lộ và bên đưa hối lộ đạt được sự thỏa thuận đưa và nhận hối lộ. Giá trị tiền, của hối lộ phải từ hai triệu đồng trở lên (mức khởi điểm). Nếu giá trị tiền, của hối lộ dưới hai triệu đồng thì phải thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này. 

By Tâm

0972810901