Điều 26 “Bộ luật dân sự 2015” quy định về quyền đối với họ, tên của cá nhân. Theo đó, quyền đối với họ, tên của cá nhân sẽ gồm những nội dung sau:

Cá nhân có quyền có họ, tên:

Cá nhân khi sinh ra đã có những quyền cơ bản mà pháp luật công nhận ngay từ khi chào đời, một trong các quyền đó là quyền đối với họ, tên. Pháp luật Việt Nam đã cụ thể hóa: “Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó”. Như vậy, pháp luật đã công nhận rằng cá nhân khi sinh ra đều phải có họ, tên, mọi cá nhân đều bình đẳng như nhau đối với quyền này. Ngoài ra, điều luật này cũng chỉ ra rằng, họ, tên của một cá nhân được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Thực tế, một đứa trẻ sinh ra có thể có rất nhiều tên gọi: tên khai sinh, tên gọi ở nhà, tên thường dùng… Trong đó, họ và tên được ghi nhận trong giấy khai sinh được xác định là họ và tên có giá trị pháp lý.

Cá nhân có quyền đối với họ, tên tức là cá nhân có quyền được có họ và có tên. Quyền đối với họ, tên là quyền nhân thân được quy định cho mỗi cá nhân, gắn với mỗi cá nhân và không thể chuyển giao. Tuy nhiên, quyền của cá nhân đó lại bị hạn chế ở chỗ: Đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã được pháp luật công nhận quyền đối với họ, tên. Tuy nhiên, đây chỉ là quyền pháp lý, việc thực hiện quyền này thông thường sẽ thuộc về một chủ thể khác, bởi lẽ, đứa trẻ đó không thể quyết định tên mình là gì và cũng không thể tự mình thực hiện quyền đi khai sinh cho mình khi chúng còn quá bé. Chính vì thế, đứa trẻ sinh ra, cha mẹ hoặc những cá nhân khác được quy định để thực hiện một phần quyền đối với họ, tên của đứa trẻ.

Quyền sử dụng họ, tên để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Khoản 2 Điều 26 BLDS 2005 quy định: “Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, têm của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.”

Theo quy định trên thì cá nhân được sử dụng họ, tên của mình để đảm bảo quyền và nghĩa vụ khi tham gia các quan hệ pháp luật. Sử dụng họ, tên là việc cá nhân dùng họ tên của mình tham gia vào các quan hệ xã hội nói chung và các quan hệ pháp luật nói riêng. Việc sử dụng họ, tên là một tất yếu. Trong xã hội, để đáp ứng nhu cầu của bản thân, đảm bảo quyền và nghãi vụ của mình được thực hiện, con người phải tham gia vào rất nhiều những giao dịch dân sự. Với mỗi quan hệ xã hội, các cá nhân tham gia với tư cách riêng. Trong đó, họ tên là một yếu tố định danh cá nhân, cá biệt hóa cá nhân đồng thời cũng là bằng chứng để xác định quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia vào những quan hệ xã hội mang tính chất pháp lý. Chính vì thế, khi có sự tham gia của cá nhân vào các quan hệ xã hội thì  đương nhiên cá nhân đó phải đưa ra ra thông tin về họ, tên và những thông tin khác liên quan đến nhân thân của chính cá nhân đó.

Tuy nhiên, việc sử dụng họ, tên phải hợp pháp và được pháp luật công nhận. Sử dụng bất hợp pháp tên gọi của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhân là xâm phạm quyền đối với họ, tên cả người đó.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901