Theo quy định tại Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015 về Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Việc hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp này có thể không xuất phát từ sự vi phạm của các bên. Việc bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau như: không có khả năng thực hiện nghĩa vụ, xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan… Trong trường hợp này, để bảo đảm sự phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, đặc biệt là nguyên tắc thiện chí quy định tại khoản 3 Điều 3 BLDS, bên có quyền phải tạo mọi điều kiện giúp đỡ bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ.

Việc không thể thực hiện nghĩa vụ có thể là không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ, việc không thực hiện này khiến cho mục đích giao kết hợp đồng của bên có quyền không thể đạt được. Do đó, nếu hủy bỏ hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên không thể thực hiện nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901