Căn cứ vào quy định tại Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015 về Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ như sau:

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc hủy bỏ hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp hủy bỏ hợp đồng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 423 BLDS. Cơ sở của sự hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp này là sự vi phạm về thời hạn của một bên, nhưng sự vi phạm này không nghiêm trọng đến mức một bên không thể đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, cần hiểu rằng, việc không thực hiện đúng nghĩa vụ trong khoản 1 Điều này hoàn toàn do ý thức chủ quan của bên có nghĩa vụ mà không do sự kiện bất khả kháng hồặc do lỗi của bên có quyền.

Nếu do sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên có quyền thì bên có quyền không được hủy bỏ hợp đồng, bởi vì đây là các căn cứ loại trừ trách nhiệm củà bên vi phạm. Trong trường hợp này, ngay cả khi có thể hủy bỏ hợp đồng thì bên bị vi phạm vẫn có quyền lựa chọn việc hủy bỏ hay không hủy bỏ hợp đồng. Nếu hợp đồng không bị hủy bỏ, bên vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định trong Bộ luật này và luật khác có liên quan.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901