Mốc giới ngăn cách bất động sản là vật nhân tạo hay tự nhiên (cột mốc, hàng rào, tường ngăn, cây, kênh, mương, hào, rãnh…) nằm trên ranh giới chung phân định các bất động sản liền kể, được những chủ sở hữu, người sử dụng bất động sản thoả thuận dùng ranh làm giới để ngăn cách các bất động sản liền kề.

Theo quy định của luật dân sự, mốc giới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu các bất động sản liền kề, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Các chủ sở hữu bất động sản liền kể phải chịu các chỉ phí xây dựng, sửa chữa mốc giới, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ và được hưởng đều hoa lợi từ mốc giới ngăn cách là cây đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kể không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý. Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên và được chị sở hữu bất động sản liền kể đồng ý, thì mốc giới ngăn cách đó là của chung, chỉ phí để xây dựng dọ bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu chủ sở hữu bất động sản liền kể không đồng ý mà có lí do chính đáng thì chủ sở hữu đạ dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn cách phải dỡ bỏ.

Mốc giới ngăn cách bất động sản được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mốc giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc mốc giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 176 BLDS năm 2015

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901