Theo quy định tại Điều 265 Bộ luật dân sự 2005 về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản có chỉ rõ:

“1.Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

2.Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành, phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. trong trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào rãnh, bở ruộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung, không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới hạn ngăn cách”.

Ranh giới giữa các bất động sản nhằm phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định. Ranh giới sử dụng đất đai được xác định bằng mốc giới cụ thể. Được xác lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện khi giao đất, cho thuê đất trên thực địa. Đồng thời, chúng được ghi trong số quyết định giao đất, cho thuê đất và được mô tả trong hồ sơ địa chính. 

Trong đó, mốc giới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu các bất động sản liền kề. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề phải chịu các chi phí xây dựng, sửa chữa mốc giới. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901