Chuyển giao nghĩa vụ dân sự là một trong những trách nhiệm dân sự vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, trong bất cứ mối quan hệ pháp luật nào thì các bên đều có nhiều quyền và nghĩa vụ cần phải thực hiện. Nhưng nếu trong trường hợp bất khả kháng, một trong các bên không thực hiện được quyền hay nghĩa vụ của mình thì việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự là điều vô cùng quan trọng.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 369 BLDS năm 2015 quy định:

Điều 369. Quyền từ chối của bên có nghĩa vụ

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu và người thế quyền không chứng minh về tính xác thực của việc chuyển giao quyền yêu cầu thì bên có nghĩa vụ có quyền từ chối việc thực hiện nghĩa vụ đối với người thế quyền.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ do không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu mà đã thực hiện nghĩa vụ đối với người chuyển giao quyền yêu cầu thì người thế quyền không được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901