Tổng hợp hình phạt tù cho đối tượng vừa thuộc trường hợp phạm tội dưới 18 tuổi vừa thuộc trường hợp phạm tội đủ 18 tuổi trở lên

Xin hỏi: Ngày 1/6/2021, tôi bị tòa án nhân dân huyện X ra bản án 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm ngày 1/6/2021, tôi dưới 18 tuổi. Ngày 1/7/2021, tôi tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện X ra bản án 10 năm tù về tội giết người. Thời điểm ngày 1/7/2021, tôi đã đủ 18 tuổi. Vậy trong trường hợp trên, tòa án sẽ tiến hành tổng hợp hình phạt tù như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56, điều 55 BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017 như sau:

“Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

1. Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác;”

“Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

……

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.”

Tại điều 103

“Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

……..

3. Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

a) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì Hội đồng xét xử sẽ tổng hợp hình phạt như đối với người đủ 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 BLHS hiện hành nêu trên.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901