1. Quyết định hình phạt trong trường hợp có nhiều tội là gì?

 Là trường hợp khi xét xử, Tòa án kết án bị cáo phạm từ hai tội trở lên và khi quyết định hình phạt Tòa án phải quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó phải quyết định hình phạt chung đối với các tội đó, để buộc bị cáo chấp hành.

2. Quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp có nhiều tội?

a. Đối với hình phạt chính

  • Nếu các hình phạt đã tuyên đều cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.
  • Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ 03 ngày cải tạo không giam giữ thành một ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt quá 30 năm tù
  • Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân.
  • Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.
  • Hình phạt tiền, trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác. Các khoản phạt trước được cộng lại thành hình phạt chung.

b. Đối với hình phạt bổ sung

  • Nếu các hình phạt bổ sung đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn pháp luật hình sự quy định đối với loại hình phạt đó.

Ví dụ: Tội M bị phạt quản chế 5 năm, tội N bị phạt quản chế 3 năm. Như vậy, hình phạt chung là 5 năm

Riêng đối với các hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung

  • Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Ngoài ra còn có quyết định hình phạt trong trường hợp có nhiều bản án được quy định cụ thể:

  • Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 (như trường hợp phạm nhiều tội). Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án được trừ vào thười hạn chấp hành hình phạt chung
  • Khi xét xử một người đang chấp hành bản án mà lại có tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợ với phần hình phạt mà chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 50 BLHS

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901