Phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điêm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ãn chơi đàng điêm, dâm ô bằng các thủ đoạn như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhăm phổ biến hoặc có hành vi khác truyền bá những vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

Tội phạm được thể hiện ở những hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy.

Làm ra văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như vẽ tranh ảnh, dựng phim.v.v…

Sao chụp văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi chụp lại, viết lại, vẽ lại v.v… hoặc ghi băng lại văn hóa phẩm đồi trụy.

Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa ra xem, phổ biển, cho thuê, cho mượn… văn hóa phẩm đồi trụy.

Vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy là mang các văn hóa phẩm đồi trụy đến các địa điểm nhau.

Mua bán văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa các văn hóa phẩm đồi trụy ra trao đổi bằng hoặc những lợi ích vật chất khác.

Tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy là cất giữ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, việc tàng trữ phái để phổ biến mới bị coi là phạm tội.

Những hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như dịch thuật, sang băng, đưa lên g Internet…những vật phẩm có nội dung đồi trụy, nhằm phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy.

Văn hóa phẩm đồi trụy là những văn hóa phẩm có nội dung khiêu dâm, kích dâm, ca ngợi lối sống trụy lạc, lối sống gấp.

Hình thức của văn hóa phẩm đồi trụy rất đa dạng như sách báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc loại vật phẩm khác có tính chất đồi trụy.

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.”.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 326 BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017


By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660