Nhà ở nằm trong khu vực đường dây điện 500kv có được bồi thường, hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất không?

Xin hỏi: Tôi hiện tại đang có nhà ở khu vực huyện X. Ngày 1/12/2021, nhà nước tiến hành kéo đường dây điện cao thế 500kv qua khu vực nhà tôi. Nhà tôi hiện đang nằm trong khu vực đường dây điện 500kv và không thuộc diện phải di dời. Vậy trong trường hợp trên, tôi có được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất không? Nếu có thì mức bồi thường cụ thể là bao nhiêu? Xin cảm ơn!

Trả lời:

   Căn cứ theo Điều 20 Nghị định 51/2020/NĐ – CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện” quy định:

Điều 20. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

1. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

a) Được bồi thường, hỗ trợ để di dời như như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

b) Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền để đầu tư xây dựng đường dây 500 kV xây dựng sau và được bồi thường đất, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Nghị định này.

   Như vậy, trường hợp của bạn đáp ứng điều kiện để đươc Nhà nước bồi thường, hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất trong khu vực đường dây điện 500kV. Mức bồi thường về việc hỗ trợ đối với nhà ở, công trình hành ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được quy định cụ thể tại Luật đất đai 2013 và theo mức giá theo từng thời điểm, vị trí đất phù hợp với quy định pháp luật.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660