Người có hành vi vi phạm pháp luật đến mức được coi là phạm tội nếu có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm và hành vi đó được quy định là phạm tội tại Bộ luật hình sự hiện hành.

Vậy các yếu tố Cấu thành tội phạm là gì?

Cấu thành tội phạm là tất các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của một tội phạm cụ thể.Các dấu hiệu này phản ánh đúng bản chất của tội phạm cụ thể,phải có tác dụng phân biệt tội phạm này với tội phạm khác

Cấu thành tội phạm phải có những dấu hiệu bắt buộc, gồm dấu hiệu bắt buộc chung của tất cả mọi cấu thành và dấu hiệu bắt buộc riêng của từng cấu thành tội phạm cụ thể.

Dấu hiệu bắt buộc chung: lỗi, hành vi, năng lực trách nhiệm hình sự…

Dấu hiệu bắt buộc riêng: dấu hiệu phản ánh bản chất riêng biệt của tội phạm cụ thể.

Cụ thể cấu thành tội phạm gồm 4 yếu tố là:

Chủ thể: Tức là người thực hiện hành vi phạm tội có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự hay không (ví dụ như độ tuổi, có đủ năng lực để điều khiển hành vi hay không).

Mặt Khách quan: là Hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả của hành vi nguy hiểm cho xã hội như thế nào, tính trái pháp luật của hành vi, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi – hậu quả, công cụ, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm phạm tội ra sao?

Mặt chủ quan: là những biểu hiện tâm lý bên trong của tội phạm được phản ánh qua hình thức động cơ, mục đích, lỗi…

Từ nội dung trên có thể thấy cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự
Theo khoản 1 Điều 2 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:
Chỉ người nào thực hiện một hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
Như vậy, để xác định một hành vi bị coi là tội phạm phải xác định đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Và xác định được các dấu hiệu cấu thành tội phạm là điều kiện cần và đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi phạm tội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660