1. Kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Tại Khoản 25 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định

Điều 3. Giải thích từ ngữ

25. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phat sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

 Theo đó, Luật hôn nhân và gia đình chưa quy định cụ thể về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhưng có thể hiểu rằng kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc nam, nữ thực hiện việc kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng trong các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài
 • Người nước ngoài kết hôn với nhau ở Việt Nam
 • Công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài

2. Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 • Đối với việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Trường hợp việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài bên cạnh việc đáp ứng điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước mình thì còn phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Đối với việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú tại Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam quy định.

Về quy định của pháp luật Việt Nam đối với điều kiện kết hôn được quy định cụ thể tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

3. Thẩm quyền giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Từ ngày 01/01/2016, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài do UBND cấp huyện thực hiện

Điều 37 Luật hộ tịch quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn:

 • Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
 • Giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại việt Nam thì UBND cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn

4. Về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Điều 38 Luật hộ tịch quy định về thủ tục đăng ký kết hôn

 • Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Người nước ngoài, công nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ
 • Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn, thủ tục cấp giấy xác định tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của người nước ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các bên.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660