Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Giải quyết khiếu nại để đảm bảo quyền của công dân

Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích họp pháp của mình.

Việc giải quyết khiếu nại là giải quyết xung đột về lợi ích giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền với người khiếu nại, khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Việc xem xét tính hợp pháp của các quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được tiến hành với trình tự, thủ tục chặt chẽ, bao gồm các bước như kiểm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết. Trong giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết cần chú ý đến cả tính hợp pháp và hợp lý của các quyết định, hành vi trong hoạt động quản lý.

Có thể thấy rằng, việc giải quyết khiếu nại của công dân sẽ mang lại những lợi ích nhất định bảo đảm cho quyền làm chủ của nhân dân cũng như bảo đảm xem xét tính đúng đắn và hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Giải quyết khiếu nại đảm bảo cho hoạt động đúng đắn của nhà nước

Một là, giải quyết khiếu nại bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua việc giải quyết khiếu nại, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đã bị xâm hại hoặc đe dọa bị xâm hại sẽ được khôi phục.

Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước có hiệu quả, các quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trái pháp luật được sửa đổi hoặc bãi bỏ kịp thời, từ đó phòng ngừa các vi phạm pháp luật xảy ra từ phía những người thực thi công vụ.

Quá trình giải quyết khiếu nại, đương sự, người có quyền và lợi ích liên quan có quyền đưa ra các thông tin tài liệu, chứng cứ chứng minh nội dung khiếu nại của mình là đúng, chính xác, khách quan phù hợp với chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước (trên thực tế nội dung khiếu nại luôn chứa đựng các bằng chứng về việc vi phạm quyền hoặc lợi ích của người khiếu nại đã được pháp luật quy định); việc làm này đồng nghĩa với việc chứng minh các tác động tiêu cực bởi các quyết định hoặc hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tới họ là vi phạm, không phù hợp pháp luật.

Hai là, giải quyết khiếu nại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, thủ trưởng cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước cấp trên kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cán bộ cấp dưới, đồng thời sẽ có được những thông tin cần thiết về những bất cập thuộc lĩnh vực mình quản lý, từ đó có cơ sở xem xét, sửa đổi để hoạt động quản lý nhà nước phát triển lành mạnh theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ba là, qua giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có được những thông tin quan trọng, tin cậy để kiểm tra tính đúng đắn, sự phù hợp của pháp luật và các quyết định của mình, từ đó có cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực mình quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực.

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công T
âm
Email: luatsuluatcongtam@gmai
l.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660